THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo kế hoạch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

1. Thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 03/01/2020 và 06/01/2020 (Thứ 6 và thứ 2)

Sáng từ 8g30 đến 11g00

Chiều từ 13g30 đến 15g30

Tại Văn phòng khoa KTMT – P. E6.2

Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo theo hướng dẫn đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://goo.gl/forms/4nfngz7sRcHVMmHP2

2. Thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp:

- Chất lượng cao: Ngày 09/01/2020

- Chính quy đại trà: Ngày 10/01/2020

Lưu ý: 

- Sinh viên nếu có ca thi vào 2 ngày diễn ra báo cáo thực tập doanh nghiệp thì ghi chú thời gian thi vào link bên trên (ca thi, ngày thi) để khoa sắp xếp thời gian báo cáo cho các bạn hợp lý (tránh đụng lịch thi).

- Sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút, danh sách hội đồng báo cáo sẽ được thông báo sau khi sinh viên nộp báo cáo thực tập.