THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo về môn học thực tập doanh nghiệp học kỳ 1(2019-2020) hệ CQĐT và CLC

Sinh viên hệ chính quy đại trà và chất lượng cao đã đăng ký môn học thực tập doanh nghiệp ở học kỳ 1, năm học 2019-2020 xem chi tiết thông báo về các mốc thời gian và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ở file đính kèm.