THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Danh sách báo cáo thực tập doanh nghiệp HK2, năm học 2018-2019 - Chương trình Chất lượng cao

Sinh viên xem danh sách và thứ tự báo cáo thực tập doanh nghiệp trong file đính kèm.

Các trường hợp không có tên trong danh sách: Do chưa nộp học phí hoặc không nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp.

Đối với trường hợp chưa hoàn thành học phí nhưng đã nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp, sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí, xác nhận lại với khoa qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để được bổ sung tên vào danh sách báo cáo thực tập doanh nghiệp (sau khi khoa đối chiếu thông tin với phòng KHTC).