THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo kế hoạch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019 - Chất lượng cao

 

1. Thời gian nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 27/06/201928/06/2019 (Thứ 5 và thứ 6)

  - Sáng từ 8g30 đến 11g00

  - Chiều từ 13g30 đến 15g30

  - Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

Sinh viên nộp 3 cuốn báo cáo theo hướng dẫn đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://goo.gl/forms/4nfngz7sRcHVMmHP2

2. Thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp:

Thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp trước hội đồng: 13h00, ngày 09/07/2019, phòng E6.3

Lưu ý: Sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút, danh sách hội đồng báo cáo sẽ được thông báo sau khi sinh viên nộp báo cáo thực tập.