THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo Nộp báo cáo và thời gian hội đồng thực tập HK2 (2018-2019) – Chính quy đại trà

 THÔNG BÁO

Nộp báo cáo và thời gian hội đồng thực tập HK2 (2018-2019) – Chính quy đại trà

A.THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

Căn cứ thông báo  Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019:

http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/1100-thong-bao-ke-hoach-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-hk2-2018-2019-he-chinh-quy-dai-tra

Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập có điều chỉnh  như sau:

Sinh viên nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 01/7/2019- 02/7/2019 (Thứ 2 và thứ 3)

       Sáng từ 8g30 đến 11g00

       Chiều từ 13g30 đến 15g30

       Địa điểm: Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

Sinh viên nộp báo cáo 3 cuốn theo hướng dẫn đã được thông báo tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/882-quy-trinh-bieu-mau-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-doanh-nghiep-ce501

Lưu ý: Trước khi đi nộp báo cáo SV điền đầy đủ các thông tin tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdX1-VTLAWuVgrdx0thzZOLCHmdZT60zHzZ-C_cRnGD9MDVA/viewform

B.THỜI GIAN HỘI ĐỒNG BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

Thời gian báo  cáo thực tập trước hội đồng: 8h15’ SÁNG THỨ 3 NGÀY 09/7/2019 TẠI PHÒNG E6.3  (sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút) (DS và số thứ tự báo cáo của hội đồng chi tiết sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT sau khi SV nộp báo cáo thực tập xong và ngay tại tin bài này!)