THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 1 năm học 2021-2022 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo và danh sách đề tài đồ án trong file đính kèm..

Lưu ý: SV tự liên hệ và đăng ký đề tài với GV qua email  11/9/2021- 22/9/2021