THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022

 

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022 ở file đính kèm.

Các biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp xem tại link: http://ce.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p

Link nộp đề cương chi tiết: https://forms.gle/aPN15oBj3RJRJwdN7

Danh sách đề tài khoa sẽ đăng tại tin bài này