THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc nộp đơn xin đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020-2021

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020-2021 về văn phòng khoa từ ngày 13/05/2021 - 14/05/2021.

Biểu mẫu đơn xin đổi tên đề tài tại link: https://ktmt.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p