THÔNG BÁO HỌC VỤ

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 14 THÁNG 8 NĂM 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 


                                           KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 14 NĂM 2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

03/8/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

05/8/2020 – 22/8/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

25/8/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

27/08/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

31/8/2020-4/9/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

11/9/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 14 năm 2020

 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                             (Đã ký)

 

 

                       Trần Bá Nhiệm