THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2019-2020

Thời gian bắt đầu Hội đồng: Sáng từ 10 giờ 00, ngày 14/05/2020.

Hình thức báo cáo: Online, sử dụng công cụ Microsoft Teams.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo giữa kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài đang thực hiện đến thời điểm hiện tại trong 1 đến 2 trang A4, tuyệt đối không được hơn 2 trang A4 (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 4_Mau bao cao tom tat). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ, ...).

2. Gửi bản báo cáo KLTN giữa kỳ cho Hội đồng trong buổi báo cáo.

3. Chuẩn bị từ 5-7 slide báo cáo (mẫu KTMT_KLTN_Phu luc 6_Mau bao cao bao ve). Sinh viên làm đúng theo format của mẫu (không chỉnh sửa bất kỳ font, space, kiểu chữ, ...).

- Lưu ý: Thời gian mỗi đề tài báo cáo tối đa 5 phút, Hội đồng góp ý 5 phút; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng. Danh sách Hội đồng sinh viên xem ở file đính kèm.