THÔNG BÁO HỌC VỤ

DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KẾ HOẠCH XÉT TN ĐỢT 3-THÁNG 4/2020 - CQĐT

SV vui lòng xem Kế hoạch xét Tốt nghiệp và DS đủ đk đợt 03 năm 2020 theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ke-hoach-xet-tn-dot-03-nam-2020
 
Trân trọng.