CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

Thông báo v/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020

Sinh viên xem thông báo v/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020 tại link: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-vv-chuc-le-tot-nghiep-va-trao-bang-nam-2020