Công bố NCKH-SV

I. TẠP CHÍ

TT

Năm

Thông tin tạp chí

Xếp hạng Q1, Q2, Q3, Q4 theo SCImago (*)

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả là sinh viên khoa KTMT

Sản phẩm từ đề tài/ dự án
 
(chỉ ghi mã số đề tài/dự án)

Thuộc lĩnh vực

Điểm IF

ISSN

Link bài báo

Tên tạp chí

Vol, No, pp

1

2020

Electronics

, 9, 1532., 18-
 
09-2020

Q2

Compact Dual-Band Rectenna Based
 
on Dual-Mode Metal-Rimmed Antenna

Trịnh Lê Huy, Vũ Ngọc Anh Hà Nguyễn Minh Thiện Trương
 
Nguyên Vũ Fabien Ferrero

Vũ Ngọc Anh Hà

GUST.STS.DT2017-
 
TT01

2.41

2079-9292

2

2020

Progress In Electromagnetics Research M (PIER
 
M)

93, 43–52, 06-06-2020

Miniature Circularly Polarized
 
Antenna for UHF RFID Handheld Reader: Design and
 
Experiments

Trịnh Lê Huy, Lữ Khải Thông, Nguyễn Mạnh Thảo, Trương
 
Nguyên Vũ, Fabien Ferrero

Lữ Khải Thông

GUST.STS.DT2017-
 
TT01

1937-8726

3

2020

Journal of Information and Communication
 
Convergence Engineering (JICCE)

18, 1, 1-7, 01-03-2020

Compact Hardware Multiple
 
Input Multiple Output Channel Emulator for Wireless Local Area
 
Network 802.11ac

Lâm Đức Khải, Trần Văn Tiến

Trần Văn Tiến

2234-
 
8255

4

2020

Integration, the VLSI Journal

Vol 74, P.107-114, 19-05-
 
2020

A
 
fast approach for bitcoin blockchain cryptocurrency mining
 
system

Lâm Đức Khải, Lê Vũ Trùng Dương Nguyễn Thị Thanh Thủy

Lê Vũ Trùng Dương Nguyễn Thị Thanh Thủy

0167-9260

5

2019

IEEE Access

28-07-2020

Double SHA-256
 
Hardware Architecture with Compact Message Expander for
 
Bitcoin Mining

Pham Hoai Luan, Tran Thi Hong, Phan Tri Dung, Le Vu Trung
 
Duong, Lam Duc Khai, Yasuhiko Nakashima

Le Vu Trung
 
Duong,

2169-3536

II. HỘI THẢO

TT

Năm

Thông tin Hội nghị

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả là sinh viên khoa KTMT

Sản phẩm từ đề tài/ dự án
 
(chỉ ghi mã số đề tài/dự án)

Tên Hội nghị

Thời gian, nơi tổ chức

1

2019

2019
International Conference on System Science and
Engineering (ICSSE), 

2019, Đồng Hới, Vietnam

Design and Implementation
of Chatbot Framework For Network Security Cameras

Trương Văn Cương, Trần Minh Tân

Trần Minh Tân

Đề tài NCKH cấp trường

2

2019

The 2019 IEEE - RIVF International
conference on Computing and Communication
Technologies (RIVF2019)

20-03-2019, Đà Nẵng, Vietnam

Hardware
Implementation of the Efficient SOR-based Massive MIMO
Detection for Uplink

Lâm Đức Khải, Chống Nhật Cường Nguyễn Thị Hồng

Chống Nhật Cường

Đề tài NCKH cấp trường

3

2019

The 26th
IEEE International conference on Telecommunications (ICT
2019)

08-04-2019, Hà Nội, Vietnam

High Throughput and Low
Complexity Implementation of Uplink Scheme for 5G

Lâm Đức Khải, Phạm Chí Bảo Đặng Văn Xuân Hương Đặng
Ngọc Minh Đức Lê Trung Quân

Phạm Chí Bảo, 

Đặng Văn Xuân Hương

Đề tài NCKH cấp ĐHQG loại B

4

2019

2019 International Symposium on
Electrical and Electronics Engineering (ISEE)

10-2019, Hồ Chí
Minh, Vietnam

Design of a Dual-band Rectenna
for Small IoT Terminal

Ngoc Anh Ha Vu, Viet Hoang Trinh, Dinh Duy Phan, Thi Khanh
Hong Nguyen, Fabien Ferrero

Ngoc Anh Ha Vu, Viet Hoang Trinh

Đề tài NCKH cấp ĐHQG loại C

5

2019

The 2019 IEEE - RIVF
International conference on Computing and Communication
Technologies (RIVF2019)

20-03-2019, Đà Nẵng, Vietnam

Hardware Implementation of AES with S-Box using
Composite-field for WLAN System

Lâm Đức Khải, Vũ Đức Lung Đỗ Quang Huy Nguyễn Minh
Đức

Đỗ Quang Huy, Nguyễn Minh Đức

Đề tài NCKH cấp ĐHQG loại C

6

2018

The International Conference on Recent Advances in  Signal Processing, Telecommunications & Computing 2018(SigTelCom 2018)

2018, HO CHI MINH, Vietnam

MAC SoC Hardware Implementation For Fast Industrial WLAN Communication Systems

Lâm Đức Khải, Phạm Hoài Luân

Bùi Trung Thiên

Phạm Hoài Luân

Bùi Trung Thiên

Đề tài NCKH cấp ĐHQG loại C

7

2018

2018 International Conference on
Advanced Technologies for Communications (ATC)

19-10-2018,
Hồ Chí Minh, Vietnam

Wideband Unit-cell for Linearly Polarized X-band
Transmitarray Applications

Tuyen Nguyen, B.D. Nguyen, Van-Su Tran, Mai Linh, Trịnh Lê
Huy

Tuyen Nguyen, B.D. Nguyen, Van-Su Tran, Mai Linh

Đề tài NCKH cấp ĐHQG loại C

8

2017

IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)

2017, Rochester, MN, United States

A combination of Gaussian Mixture Model and Support Vector Machine for speaker verification

Quoc Nguyen, Lung Vu

Quoc Nguyen

9

2017

IEEE International on Antenna Measurement and Applications(IEEE CAMA)

2017, Ibaraki, Japan

Signal Propagation of LoRa Technology Using for Smart Building Applications

Trịnh Lê Huy, Bùi Văn Xứng, Nguyễn Trần Quang Khải, Lê Minh Hoàng, Fabien Ferrero

Bùi Văn Xứng, Trần Quang Khải, Lê Minh Hoàng

10

2017

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)

2017, Quy Nhon, Vietnam

Miniature Antenna for IoT Devices Using LoRa Technology

Trịnh Lê Huy, Phan Đình Duy, Trần Văn Quang, Nguyễn Trần Quang Khải, Bùi Văn Xứng

Nguyễn Trần Quang Khải, Bùi Văn Xứng

11

2017

The International Conference on Advanced Technologies for Communications(ATC)

2017, Quy Nhon, Vietnam

Low-profile horizontal omni-directional antenna for LoRa wearable devices

Trịnh Lê Huy, Nguyễn Trần Quang Khải, Trần Hoàng Lộc, Nguyễn Phú Cường, Trương Nguyên Vũ, Fabien Ferrero

Trần Hoàng Lộc, Nguyễn Phú Cường

12

2017

The 9th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering(KSE 2017)

2017, Huế, Vietnam

Low Complexity Approaches of K-Best MIMO Decoder for 802.11ac WLAN System

Lâm Đức Khải, Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tiến

Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tiến

Đề tài NCKH cấp trường

13

2017

Fundamental and Applied IT Research (FAIR 2017)

2017, Đà Nẵng, Vietnam

TỐI ƯU HIỆN THỰC THUẬT TOÁN GIẢI MÃ TÍN HIỆU MIMO CHO HỆ THỐNG WLAN 802.11 AC

Lâm Đức Khải,

Vũ Văn Mạnh,

Trần Ngọc Tiến

Vũ Văn Mạnh,

Trần Ngọc Tiến

Đề tài NCKH cấp trường

14

2016

IEEE 7th International Conference
on Intelligent Systems, Modelling and Simulation,
2016 (ISMS2016)

25-01-2016, Bangkok, Thailand

Human Activities Recognition in Android Smartphone Using
Support Vector Machine

Trần Ngọc Đức, Phan Đình Duy, D.N Tran, D.D Phan

Trần Ngọc Đức, Phan Đình Duy

15

2015

Computer and Information Science (ICIS)

-2015, Lasvegas, United States

Social Routing-A Novel Routing Protocol for Delay Tolerant Network based on Dynamic Connectivity

Quoc Nguyen Viet, Pham Van Phuoc ; Trinh Quoc Son ; Lung Vu Duc

Quoc Nguyen Viet

16

2015

International Conference on Integrated Circuits, Design, and

Verification (ICDV)

2015, TP HCM, Vietnam

A Method

for Vehicle License Plate Detection on FPGA Platform

Nhan Nguyen, Son Nguyen

Nhan Nguyen

17

2014

The Second Solid-State System Symposium (4S-2012)

pp. 181-185, 2014

An Idea for reducing error of the multiplier in DSP Applications based on DBNS2

Nguyễn Hữu Nhân, Jongsoo Kim and Minh Sơn Nguyễn

Nguyễn Hữu Nhân

18

2013

IEICE ICDV

Nov.15-16-18 2013, HCM city, Vietnam.

New Encoder based on Double-base Number System for SoC Architecture of DSP Applications

Minh-Son Nguyen, Nguyen Huu Nhan, Jongsoo Kim

Nguyen Huu Nhan

19

2013

The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013)

November 15-16, HCM City

New Encoder Based on Double-base Number System for SoC Architecture of DSP Applications

Minh Son Nguyen, Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim

Huu Nhan Nguyen

20

2013

International Conferrence on Advanced Computing and Applications (ACOMP2013)

October 23-25, HCM City

Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System

Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen

Huu Nhan Nguyen

21

2012

IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology

12-15/12, 2012 - Ho Chi Minh City- Vietnam

Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method

Lung Vu Duc, Hung Cao Van, Loc Nguyen Phuoc, Quoc Nguyen Viet

Quoc Nguyen Viet, Hung Cao Van

22

2012

The Second Solid-State System Symposium (4S-2012)

08-2012, Ho Chi Minh City- Vietnam

The low drop-out linear voltage regulation design.

Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung.

Phan Dinh Duy

23

2012

IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology

12-15/12/2012, Ho Chi Minh City- Vietnam

Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method. ISBN: 978-1-4673-5604-6

Lung Vu Duc, Hung Cao Van, Loc Nguyen Phuoc, Quoc Nguyen Viet

Hung Cao Van

Quoc Nguyen Viet

24

2011

Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV

2011, Cần Thơ, Vietnam

Nghiên cứu các phương pháp điều khiển nhạc nước sử dụng phân tích tần số bằng thuật toán FFT

Vũ Đức Lung, Lê Văn La, Phan Đình Duy, Cao Văn Hưng

Phan Đình Duy, Cao Văn Hưng