Phòng nghiên cứu – thực hành thiết kế VLSI

1 Chức năng
- Phục vụ cho giáo viên chuẩn bị các bài thực hành trước khi lên lớp.
- Phục vụ cho giáo viên, nghiên cứu viên, và sinh viên nghiên cứu thiết kế VLSI
- Phục vụ cho sinh viên có không gian, thiết bị làm lại các bài thực hành, chuẩn bị các bài thực hành trước khi lên lớp
2 Nhiệm vụ
- Xây dựng, giám sát thực hiện nội quy phòng
- Xây dựng, thực hiện quy trình mượn thiết bị trong phòng.
- Quản lý, hỗ trợ xếp lịch mượn phòng khi thực hiện seminar, thảo luận các nhóm nghiên cứu
- Quản lý cơ sở hạ tầng trong phòng
3 Đối tượng phục vụ
 Giáo viên, nghiên cứu viên và sinh viên
4 Trang thiết bị
i. ASL Pro Kit – số lượng 10
ii. Kit thực hành điện tử cơ bản – số lượng 20
iii. Kit Thí nghiệm NMMS: Thiết bị VOM, breadboard nguồn DC – số lượng 45
iv. Xilinx Virtex-7 FPGA VC707 Evaluation Kit – số lượng 6
v. Máy đo xung - 100MHz/2Gs - 4 channel – số lượng 9
vi. Máy đo xung - 100MHz/1Gs – số lượng 5
vii. Máy đo xung - 500MHz/5Gs – số lượng 1
viii. Video Development System: Cyclone V & Xilinx Zynq-7000 - Kit De1 – số lượng 2
ix. Zynq 7000 SoC Radio Kit – số lượng 2
x. Zynq 7000 All Program SoC/ AD9361 Radio Kit – số lượng 2
xi. Tektronix Logic Analyzer 64 channels – số lượng 1
xii. Máy đo xung - 100MHz/2Gs - 2 channel – số lượng 6
xiii. Kit ZyBo – số lượng 2 cái