GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ROBOT

TS. Nguyễn Hoài Nhân
TS. Nguyễn Hoài Nhân

nhannh@uit.edu.vn

TS. Đỗ Trí Nhựt
TS. Nguyễn Hoài Nhân

nhutdt@uit.edu.vn

TS. Phạm Quốc Hùng
TS. Nguyễn Hoài Nhân

hungpq@uit.edu.vn

TS. Đoàn Duy
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Điều phối hợp tác nghiên cứu,

Điều phối hợp tác doanh nghiệp,

Email: duyd@uit.edu.vn

ThS. Trần Hoàng Lộc
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Email: locth@uit.edu.vn

Ths. Phạm Minh Quân
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Điều phối PTN UIT-FSOFT Automovite

quanpm@uit.edu.vn

Ths. Lầu Phi Tường
TS. Nguyễn Hoài Nhân

tuonglp@uit.edu.vn

PGS.TS. Vũ Đức Lung
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Chủ tịch Hội đồng trường

lungvd@uit.edu.vn

Web: Link

TS. Nguyễn Hữu Lượng
TS. Nguyễn Hoài Nhân

luongnh@uit.edu.vn

ThS. Phan Đình Duy
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Phó trưởng khoa

duypd@uit.edu.vn

ThS. Lê Hoài Nghĩa
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Phụ trách Bộ môn Hệ thống nhúng và Robot

nghialh@uit.edu.vn

 

ThS. Trần Ngọc Đức
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Chức vụ: Giảng viên

Email: ductn@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Duy Xuân Bách
ThS. Trần Thị Như Nguyệt
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Đang làm Nghiên cứu sinh

nguyetttn@uit.edu.vn

 

TS. Phan Quốc Huy
TS. Nguyễn Hoài Nhân

Đang làm Nghiên cứu sau tiến sĩ

huypq@uit.edu.vn

 

TS. Cao Văn Hưng
TS. Nguyễn Hoài Nhân

hungcv@uit.edu.vn

ThS. Chung Quang Khánh
TS. Nguyễn Hoài Nhân

khanhcq@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Thiện

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ PHẦN CỨNG

ThS. Phạm Thanh Hùng
ThS. Phạm Thanh Hùng

hungpt@uit.edu.vn

KS. Nguyễn Mạnh Thảo
ThS. Trần Quang Nguyên
ThS. Phạm Thanh Hùng

Đang làm Nghiên cứu sinh

nguyentq@uit.edu.vn

KS. Trần Đại Dương
ThS. Phạm Thanh Hùng

duongtd@uit.edu.vn

TS. Nguyễn Minh Sơn
ThS. Phạm Thanh Hùng

Trưởng khoa

sonnm@uit.edu.vn

 

TS. Lâm Đức Khải
ThS. Phạm Thanh Hùng

Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học

khaild@uit.edu.vn

TS. Trịnh Lê Huy
ThS. Phạm Thanh Hùng

Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch & Phần cứng

huytl@uit.edu.vn

Web: Link

ThS. Hồ Ngọc Diễm
ThS. Phạm Thanh Hùng

diemhn@uit.edu.vn

ThS. Trương Văn Cương
ThS. Nguyễn Thanh Sang
ThS. Phạm Thanh Hùng

Đang làm nghiên cứu sinh

sangnt@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Trần Văn Quang
ThS. Phạm Thanh Hùng

quangtv@uit.edu.vn

KS. Ngô Hiếu Trường
ThS. Phạm Thanh Hùng

Phụ trách Thiết bị và CSVC

truongnh@uit.edu.vn

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

ThS. Võ Đình Chính
ThS. Võ Đình Chính

Nơi công tác: 

ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi
ThS. Võ Đình Chính

Công ty TNHH SNST&FingerVina

TS. Bùi Trọng Tú
ThS. Võ Đình Chính

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - VNU HCM 

TS. Trương Nguyên Vũ
ThS. Võ Đình Chính

Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng

PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
ThS. Võ Đình Chính

Trường ĐH Quốc tế

ThS. Hà Lê Hoài Trung
ThS. Võ Đình Chính

trunghlh@uit.edu.vn

ThS. Hồ Thị Kim Hoàng
ThS. Võ Đình Chính

ThS. Nguyễn Trần Sơn
ThS. Võ Đình Chính

Công ty Microchip Technology Việt Nam

 

TRỢ GIẢNG

SV. Bùi Phùng Hữu Đức
SV. Bùi Phùng Hữu Đức

17520355@gm.uit.edu.vn

SV. Đoàn Văn Hiếu
SV. Bùi Phùng Hữu Đức

17520469@gm.uit.edu.vn