Lịch tiếp sinh viên của CVHT các lớp

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

CVHT LỚP

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

EMAIL

1

Đoàn Duy

KTMT0001

Sáng thứ 4, Phòng E6.3
 Sáng thứ 7, Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

KTMT2020

Sáng thứ 4, Phòng E6.3
 Sáng thứ 7, Phòng E6.4

3

MTIO2020

Sáng thứ 4, Phòng E6.3
 Sáng thứ 7, Phòng E6.4

4

Nguyễn Thanh Thiện

KTMT2016

Sáng thứ 2, tiết 4-5, phòng E6.4
 Sáng thứ 3, tiết 4-5, phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

KTMT2019

Sáng thứ 2, tiết 4-5, phòng E6.4
 Sáng thứ 3, tiết 4-5, phòng E6.4

6

Trương Văn Cương

MTCL2016.1

Sáng thứ 3
 Phòng E6.8

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Đại Dương

KTMT2017

Chiều thứ 6, tiết 67890, Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

MTCL2017.2

9

Phan Đình Duy

MTCL2017.1

Chiều thứ 2 và chiều thứ 4
 Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trần Hoàng Lộc

KTMT2018

Cả ngày thứ 3, Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Phạm Minh Quân

MTCL2018.1

Chiều thứ 4, tiết 67890, phòng E6.8

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

MTCL2018.3

13

Trần Quang Nguyên

MTCL2018.2

Sáng thứ 4, phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Hồ Ngọc Diễm

MTCL2019.1

Chiều thứ 4, phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Mạnh Thảo

MTCL2019.2

Sáng thứ 3 và sáng thứ 7
 Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

MTCL2019.3

Sáng thứ 3 và sáng thứ 7
 Phòng E6.6

17

Ngô Hiếu Trường

MTCL2016.2

Sáng thứ 5 và sáng thứ 7, phòng E6.3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

MTCL2020.1

Sáng thứ 5 và sáng thứ 7, phòng E6.3

19

MTCL2020.2

Sáng thứ 5 và sáng thứ 7, phòng E6.3