Lịch tiếp sinh viên của CVHT các lớp

STT

CVHT

LỚP

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

EMAIL

1

Trịnh Lê Huy

KTMT0001

Chiều thứ 2 từ 13h00 đến 16h00

Sáng thứ 3 từ 10h00 đến 11h00

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Văn Quang

KTMT2014

Chiều thứ 4 từ 13h00 đến 15h15

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Ngọc Đức

MTCL2014

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hà Lê Hoài Trung

KTMT2015

Sáng thứ 4 từ 10h00 đến 11h30

Phòng E6.8

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Duy Xuân Bách

MTCL2015.2

Chiều thứ 3 từ 15h30 đến 17h00

Chiều thứ 4 từ 15h30 đến 17h00

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thanh Thiện

KTMT2016

Sáng thứ 2 từ 10h00 đến 11h00

Sáng thứ 3 từ 10h00 đến 11h00

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trương Văn Cương

MTCL2016.1

Sáng thứ 4 từ 10h đến 11h30

Sáng thứ 5 từ 10h đến 11h30

Sáng thứ 7 từ 10h đến 11h30

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Ngô Hiếu Trường

MTCL2016.2

Sáng thứ 4 từ 8h đến 11h

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trần Đại Dương

KTMT2017

Chiều thứ 2 từ 13h00 đến 16h00

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTCL2017.2

10

Phan Đình Duy

MTCL2017.1

Chiều thứ 2 từ 13h00 đến 16h00

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trần Hoàng Lộc

KTMT2018

Chiều thứ 2 từ 13h00 đến 16h00

Sáng thứ 4 từ 9h00 đến 11h00

Sáng thứ 6 từ 9h00 đến 11h00

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTCL2015.1

12

Phạm Thanh Hùng

MTCL2018.1

Sáng thứ 6 từ 10h đến 11h30

Chiều thứ 6 từ 15h15 đến 16h

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trần Quang Nguyên

MTCL2018.2

Sáng thứ 2 từ 10h đến 11h30

Sáng thứ 6 từ 10h đến 11h30

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Phạm Minh Quân

MTCL2018.3

Sáng thứ 4 từ 10h đến 11h30

Sáng thứ 5 từ 10h đến 11h30

Sáng thứ 6 từ 10h đến 11h30,

Phòng E6.1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.