Danh sách doanh nghiệp

Bắt đầu từ học học I năm học 2019-2020. Khoa KTMT chỉ công nhận chương trình thực tập về mảng Nhúng hoặc Vi mạch.Tất cả các lĩnh vực còn lại sẽ KHÔNG được công nhận.
 
Một số công ty sau được khoa KTMT công nhận làm việc trong lĩnh vực Nhúng và Vi mạch:
@Nhúng: Renesas, DEK, BOSCH, Intel, TMA, Fsoft, DataLogic, Global CyberSoft, Ikorn, SmartVision, Viettel R&D, CSC, Ampere Computing, Marvel, Bản viên, BeeSight Soft, Combros ...
 
@Vi mạch: Renesas, Microchip, Savarti, FingerVina&SNST, eSilicon, CM Engineering, Fsoft, ICDREC, Viettel R&, Synapse, Arrive, Marvell, Ampere Computing, ...
 
Nếu sinh viên muốn thực tập ở một công ty khác thì phải được xác nhận của khoa KTMT.