Kỹ Thuật Máy Tính

Kết nối – Định hướng – Học tập - Vui chơi

Thí sinh tham dự cuộc thi tham thảo tài liệu từ BTC Vòng quốc tế tại đây: https://drive.google.com/open?id=1AQf17m3LLnXb_oCOJ1lONMVidug_1DNN

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc ôn tập, thí sinh tham dự có thể xem bản tóm tắt kiến thức cần thiết do BTC Vòng quốc gia tại Việt Nam tổng hợp tại đây: https://drive.google.com/file/d/1J9LkwbPxyR_6gLzQtGtpuSLa6FiXGQG1/view?usp=sharing