HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Học bổng HUSTEP Spring Semester 2017

Thông tin cụ thể về học bổng, vui lòng xem ở 2 file đính kèm.

Thời hạn Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận hồ sơ ứng cử: 07/10/2016 (Thứ Sáu).