HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Đăng Ký Lớp FPT GLOBAL SOFTWARE TALENT 2015

Chương trình cho phép các em sinh viên đã học qua 3 môn VXL-VĐK, HTN, LTN được đăng ký tham gia. Số lượng giới hạn khoảng 35 sinh viên. Nếu tình hình nhu cầu lớn sẽ xem xét mở thêm sau.

Hạn chót đăng ký 30/5/2015.

Link đăng ký: http://goo.gl/forms/JtepBoCNlj