HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

[NCKH-SV] Đăng ký đề tài NCKH-SV 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2019 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng:

    • Đợt 1: ngày 22/3/2019 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên dự kiến tốt nghiệp sau tháng 12/2019)
    • Đợt 2: ngày 14/6/2019 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên cao học dự kiến tốt nghiệp sau tháng 12/2019)
    • Đợt 3: ngày 30/10/2019

Link đăng ký:  https://bit.ly/2ImBA2K

Form thuyết minh đề tài: https://bit.ly/2rNg0tT

Số đề tài/GVHD: 2

Các bạn sinh viên/học viên cao học cũng có thể đăng ký tham dự buổi seminar học thuật "Cách viết thuyết minh đề tài NCKH-SV, 10h ngày 01/03/2019" tại đây: http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/khoa-hoc-cong-nghe/1105-seminar-hoc-thuat-cach-viet-thuyet-minh-de-tai-nckh-sv