THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp HK1(2018-2019) cho lớp CE501.J11.MTCL

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch và giảng viên hướng dẫn trong file đính kèm.

Lưu ý: Khoa KTMT căn cứ vào danh sách lớp đăng ký môn học Thực tập doanh nghiệp CE501.J11.MTCL mà VPĐB gửi lên khoa để phân công giảng viên hướng dẫn. Nếu SV nào đã đăng ký môn học này sau đó (đăng ký bổ sung) nên chưa có tên trong danh sách phân công liên hệ văn phòng Khoa KTMT để được hướng dẫn.