THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK2(2017-2018) lớp CE501.I21 và lớp CE501.I21.MTCL

  • Sửa

Thời gian bắt đầu:  Chiều từ 13 giờ 00, thứ 4 ngày 13/6/2018, 

Địa điểm: Phòng E6.1 và E6.3

- Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài:  10 phút (Các bạn lưu ý điểm này để làm slide báo cáo)

 

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm

Chúc các bạn đạt kểt quả tốt.