HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Thông báo nộp báo cáo thực tập học kỳ 1 (2017-2018) lớp CE501.I11.MTCL

Sinh viên lớp CE501.I11.MTCL xem thông báo chi tiết về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 ở file đính kèm.