HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Thông báo về môn học thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 Lớp CE501.I11.MTCL

Sinh viên xem thông báo ở file đính kèm.