THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông tin tuyển dụng của một số công ty hàng đầu về TKVM mới đầu tư vào Việt Nam

Các bạn xem thông tin tuyển dụng của một số công ty hàng đầu về TKVM mới đầu tư vào Việt Nam tại các link tương ứng bên dưới:

  - Microchip (chọn Location là Việt Nam)

  - Marvell (chọn Country là Việt Nam)

  - Uniquify