THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo về môn học thực tập doanh nghiệp học kỳ 2(2018-2019) - Hệ chất lượng cao

Sinh viên hệ chất lượng cao đã đăng ký môn học thực tập doanh nghiệp ở học kỳ 2, năm học 2018-2019 xem chi tiết thông báo về các mốc thời gian và phân công giảng viên hướng dẫn ở file đính kèm.