THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp

 

- Thời gian bắt đầu mỗi hội đồng: Sáng từ 9 giờ 00, thứ 6 ngày 14/9/2018.

- Địa điểm: Phòng E6.1, Phòng E6.3, và Phòng E6.8

- Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem chi tiết thông tin và thứ tự báo cáo trong file đính kèm.