THÔNG BÁO HỌC VỤ

TB Kế hoạch thực hiện các học phần đồ án học kỳ I năm học 2018-2019 Hệ chính quy đại trà và CLC

 

 THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ I năm học 2018-2019 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

Kính gửi: - Giảng viên Khoa Kỹ thuật Máy tính(KTMT);

                - Sinh viên đã đăng ký học phần môn CE201 và CE206 hệ CQĐT & CLC HK1(2018-2019).

 

Trong HKI (2018-2019) số lượng sinh viên đăng ký 2 học phần đồ án như sau:

 

Loại đồ án

Số SV đăng ký

Hệ đào tạo

Ghi chú

Đồ án 1 (CE201)

50

Đại trà

 

Đồ án 1 (CE201)

55

CLC

 

Đồ án 2 (CE206)

8

Đại trà

 

Đồ án 2 (CE206)

7

CLC

 

 

Ngay khi có danh sách đề tài, Khoa KTMT sẽ cập nhật ngay tại tin bài này.

Trân trọng.