THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo triển khai xét thi đua, khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2017-2018

Sinh viên xem thông báo về công tác triển khai xét thi đua, khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2017-2018 tại link: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/trien-khai-xet-thi-dua-khen-thuong-cap-dhqg-nam-hoc-2017-2018