THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách SV dự kiến bị xử lý học vụ HK1(2017-2018) _CLC

Sinh viên xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ HK1(2017-2018) trong file đính kèm.

Nếu có sai sót hoặc gửi đơn cứu xét về Khoa hạn cuối đến hết thứ 2 ngày 19/3/2018 tại văn phòng Khoa KTMT E6.2