THÔNG BÁO HỌC VỤ

V/v sinh viên nộp hồ sơ xét TN đợt tháng 9/2017 còn nợ tiền các phòng ban

Sinh viên nộp hồ sơ xét TN  vui lòng hoàn tất các khoản nợ còn thiếu như trong file đính kèm đến hết ngày 29/9/2017.

Sinh viên nợ khoản tiền nào trả khoản tiền đó tại các phòng ban quản lý các mục còn nợ. ví dụ: nợ tiền bảng điểm nộp tại P.DTDH, nợ tiền giấy xác nhận do phòng CTSV cấp trả phòng CTSV..vv...