THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp lại đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo về việc nộp lại đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau:

- Đối với các đề tài Hội đồng xét duyệt có ý kiến thì sinh viên hội ý với giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa phiếu đăng ký đề tài theo ý kiến của Hội đồng, nộp lại phiếu đăng ký đã chỉnh sửa và kèm 1 trang ghi chú về các nội dung đã chỉnh sửa so với bản đăng ký cũ về văn phòng khoa đến hết thứ 2 ngày 02/10/2017 (phòng E6.2)

- Đối với các đề tài Hội đồng không có ý kiến thì sinh viên tiến hành thực hiện đề tài với các nội dung như trong phiếu đăng ký.