THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách phân công phản biện đề tài KLTN HK1 năm học 2015-2016

Sinh viên xem danh sách phân công phản biện ở file đính kèm.

Trân trọng.