THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2014-2015)

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2014-2015)

- Thời gian bắt đầu: 13 giờ 15 phút  thứ 4 ngày 31/ 12/ 2014

- Địa điểm: Lab KTMT A213

Thời gian báo cáo tối đa/1 đề tài:  10 phút

DS Hội đồng thực tập và STT báo cáo trong file đính kèm