THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp KLTN bản hoàn chỉnh HK1 (2012-2013)

Sinh viên nộp KLTN - bản hoàn chỉnh trong 2 ngày: 28/3/2013(thứ 5), 29/3/2013(thứ 6) 

Thông báo và các hướng dẫn chi tiết SV xem trong file đính kèm