THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2018-2019

Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp vào các ngày: 08/01/2019 - 09/01/2019.

Khoa công bố danh sách Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp: 07/01/2019 – 09/01/2019.

Thời gian phản biện: 11/01/2019 – 16/01/2019.

Thời gian bảo vệ dự kiến: 23-25/01/2019

Sinh viên xem thông tin chi tiết ở file đính kèm.