THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp đơn đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2018-2019 về cho khoa từ ngày 28/11/2018 - 30/11/2018.

Biểu mẫu đơn xin đổi tên đề tài tại link: http://ktmt.uit.edu.vn/2017-10-26-10-00-02/bieu-mau/250-quy-trinh-ba-bi-u-m-u-trinh-bay-khoa-lu-n-t-t-nghi-p