Điểm thi học kỳ 1(2014-2015)

Sinh viên xem điểm thi HK1 năm học 2014-2015 tại đây:

https://www.dropbox.com/sh/rgqbu0m9cqadwxe/AABX3Pj_9wa7BoxVlOL0kQMda?dl=0

Lưu ý: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến khi có tất cả các môn, sinh viên chú ý theo dõi (bao gồm cả điểm thi cuối học kỳ 1(2014-2015))