Nhóm nghiên cứu

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC KHOA KTMT

 - Nhóm 1:

Hướng nghiên cứu

Thành viên tham gia

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

   1)     PGS.TS. Vũ Đức Lung

   2)     ThS. Phan Đình Duy

   3)     ThS. Trần Thị Như Nguyệt

   4)     ThS. Phạm Văn Phước

   5)     ThS. Hà Lê Hoài Trung

 


- Nhóm 2:

Hướng nghiên cứu

Thành viên tham gia

THIẾT KẾ VI MẠCH

   1)     PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
   2)     TS. Nguyễn Minh Sơn
   3)     ThS. Lê Hữu Khôi Nguyên
   4)     ThS. Hồ Ngọc Diễm
   5)     ThS. Nguyễn Thanh Sang
   6)     ThS. Nguyễn Trần Sơn
   7)     KS. Nguyễn Hữu Nhân

- Nhóm 3:

Hướng nghiên cứu

Thành viên tham gia

HỆ THỐNG NHÚNG

   1)     ThS. Lê Hoài Nghĩa

   2)     ThS. Trần Ngọc Đức

   3)     ThS. Lương Ngọc Khánh

 

- Nhóm 4:

Hướng nghiên cứu

Thành viên tham gia

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

   1)     ThS. Phan Quốc Huy

   2)     ThS. Đỗ Thế Luân

   3)     ThS. Đỗ Đức Minh Quân

   4)     KS. Cao Văn Hưng