HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ROBOTICS

Ths. Phạm Minh Quân
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Email: quanpm@uit.edu.vn

Ths. Lầu Phi Tường
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Email: tuonglp@uit.edu.vn

PGS.TS. Vũ Đức Lung
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Email: lungvd@uit.edu.vn

Web: Link

TS. Nguyễn Hữu Lượng
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Email: luongnh@uit.edu.vn

ThS. Lê Hoài Nghĩa
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Email: nghialh@uit.edu.vn

 

ThS. Trần Ngọc Đức
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

              Điều phối hợp tác doanh nghiệp

Email: ductn@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Duy Xuân Bách
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng Viên

Email: Bachndx@uit.edu.vn

ThS. Trần Thị Như Nguyệt
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: nguyetttn@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Phan Quốc Huy
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: huypq@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Bùi Thanh Hiếu
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: hieubt@uit.edu.vn

ThS. Cao Văn Hưng
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

Email: hungcv@uit.edu.vn

ThS. Chung Quang Khánh
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Giảng viên

Email: khanhcq@uit.edu.vn

CN. Nguyễn Thanh Thiện
Ths. Phạm Minh Quân

Chức vụ: Nghiên Cứu Viên

Email: thiennt@uit.edu.vn

BỘ MÔN THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ PHẦN CỨNG

Ths. Phan Thanh Hùng
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: hungpt@uit.edu.vn

PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Email: vudda@uit.edu.vn

 

TS. Nguyễn Minh Sơn
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: sonnm@uit.edu.vn

 

TS. Lâm Đức Khải
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Phó khoa

Email: khaild@uit.edu.vn

TS. Trịnh Lê Huy
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

               Điều phối hợp tác nghiên cứu

Email: huytl@uit.edu.vn

Web: Link

ThS. Hà Lê Hoài Trung
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: trunghlh@uit.edu.vn

ThS. Phan Đình Duy
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: duypd@uit.edu.vn

ThS. Hồ Ngọc Diễm
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: diemhn@uit.edu.vn

ThS. Trương Văn Cương
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng Viên

Email: Cuongtv@uit.edu.vn

Website: https://uit.edu.vn/~cuongtv

 

ThS. Nguyễn Thanh Sang
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: sangnt@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Lê Hữu Khôi Nguyên
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Đang là Nghiên cứu sinh

Email: khoinguyen@uit.edu.vn

Website: Link

ThS. Nguyễn Văn Lợi
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Đang làm Nghiên cứu sinh

KS. Phạm Quốc Cường
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: cuongpc@uit.edu.vn

KS. Trần Văn Quang
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: quangtv@uit.edu.vn

KS. Ngô Hiếu Trường
Ths. Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: Truongnh@uit.edu.vn

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TS. Bùi Trọng Tú
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác:

Đại học Khoa học tự nhiên - VNU HCM 

TS. Trương Nguyên Vũ
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác:

Viện cơ học và tin học ứng dụng

ThS. Trần Ngọc Truyền
TS. Bùi Trọng Tú

Nơi công tác: DCSELab

ThS. Hồ Thị Kim Hoàng
TS. Bùi Trọng Tú

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoanghtk@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Trần Sơn
TS. Bùi Trọng Tú

Chức vụ: Giảng viên

Email: sonnt@uit.edu.vn

Website: Link