Fresher Training Program - CSC - July 2015
Fresher Training Program - CSC - July 2015
CSC are opening new job positions on Application Integration space, and looking for talents to fill the positions through the training program. The program is the first ever one at CSC Viet Nam for first ever 12 participants.

Candiates of the program should meet the following requirements:

- New

 
   
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
AMO2015-UIT − CLOSING AND AWARD CEREMONY
On the morning of May 16, 2015, the closing of the first stage of the 10th Annual International Microelectronics Olympiad of Armenia (abbreviated to AMO2015-UIT) was held by Faculty of Computer Engineering – University of Information Technology (UIT), Vietnam National University Ho Chi Minh

TB thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp Lớp chính quy đại trà và CLC- HK2(2016-2017)-update 01/6/2017

 

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK2(2016-2017) lớp CE501.H21-Lớp chính quy đại trà và lớp CE501.H21.MTCL- Lớp CLC

- Thời gian bắt đầu:  sáng từ 07 giờ30, thứ 4 ngày 07/6/2017, 

Địa điểm: Phòng  E6.3 VÀ E6.8  (có 2 hội đồng) 

- Số thứ tự báo cáo vui lòng xem trong file đính kèm

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài:  10 phút (Các bạn lưu ý điểm này để làm slide báo cáo)

Chúc các bạn đạt kểt quả tốt.