Đào tạo đại học chất lượng cao

Thông tin tuyển sinh chương trình Chất lượng cao ngành Kỹ Thuật Máy tính năm 2016:

- Chỉ tiêu (dự kiến): 50 sinh viên.

- Số lớp (dự kiến): 2 lớp.

- Điểm chuẩn (dự kiến):  

 

Thông tin tuyển sinh chương trình Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Máy tính năm 2015:

-  Chỉ tiêu: 50 sinh viên.

-  Số lớp: 2 lớp.

-  Điểm chuẩn: 20.25 điểm.

Thông tin tuyển sinh chương trình Chất lượng cao ngàng Kỹ thuật Máy tính năm 2014:

- chỉ tiêu: 40 sinh viên.

- Số lớp: 1 lớp.