Tên tiếng Anh: Introduction to Digital Circuits

Số tín chỉ: 4
Tóm tắt nội dung: Môn học này trình bày:
- Các lý thuyết cơ sở về đại số logic
- Hệ thống số đếm và mã hóa
- Thiết kế và phân tích mạch tổ hợp
- Thiết kế các mạch số cơ bản
- Thiết kế và phân tích mạch tuần tự
- Thiết kế các bộ đếm.