Bài giảng

- Buổi 01: Giới thiệu môn học, Tổng quan về vi xử lý - vi điều khiển

- Buổi 02: Vi điều khiển 8051 (1/5)

- Buổi 03: Vi điều khiển 8051 (2/5)

- Buổi 04: Vi điều khiển 8051 (3/5)

- Buổi 05: Vi điều khiển 8051 (4/5)

- Buổi 06: Vi điều khiển 8051 (5/5)

- Buổi 07: Lập trình ứng dụng vi điều khiển

- Buổi 08: Ôn tập

- Buổi 09: Giới thiệu các vi điều khiển hiện đại

- Buổi 10: Vi xử lý 8086 (1/4)

- Buổi 11: Vi xử lý 8086 (2/4)

- Buổi 12: Vi xử lý 8086 (3/4)

- Buổi 13: Vi xử lý 8086 (4/4)

- Buổi 14: Giới thiệu các vi xử lý hiện đại

- Buổi 15: Báo cáo đồ án và ôn tập